There's no failure unless you stop trying.

JIUJIUXIN emergency ventilator, your best choice.